Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (“συμφωνία”) διέπουν τη χρήση από εσάς της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (“πλατφόρμας”) της “CERELCO AGROTRADE Ε.Ε.” (στο εξής “CERELCO AGROTRADE”) για συναλλαγές (αγορές/πωλήσεις) γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών εφοδιασμού και μεταφοράς.

Με την πρόσβαση σας ή τη χρήση από εσάς της Πλατφόρμας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς τους όρους, οπότε θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά. Εάν δεν συμφωνείτε, πρέπει να αποφύγετε τη χρήση των υπηρεσιών μας.

 

Επεξήγηση όρων 

 • CERELCOAGROTRADE: Διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την εταιρεία CERELCO AGROTRADE για την αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού και μεταφοράς.
 • Λογαριασμός: Προφίλ που δημιουργήθηκε από τον χρήστη, για να έχει ελεύθερη πρόσβαση και χρήση της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE.
 • Πελάτης: Επαγγελματίας που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE για να αγοράσει γεωργικά προϊόντα ή να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών σε πωλητή ή πάροχο υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE.
 • Χρήστης: Επαγγελματίας που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE για να αγοράσει γεωργικά προϊόντα, να πουλήσει, να παρέχει ή να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών σε oποιονδήποτε επαγγελματία που είναι εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE.
 • Αίτημα: Πρόθεση του πελάτη να ζητήσει τα προϊόντα που προτίθεται να αγοράσει ή/και την υπηρεσίες που επιθυμεί να του παρασχεθούν από τους πωλητές ή/και τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα της CERELCO AGROTRADE.
 • Πάροχος υπηρεσιών: Νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE για την παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού και μεταφοράς γεωργικών προϊόντων στους χρήστες, κατόπιν αιτήματός τους.
 • Επαγγελματίας: Νομικό πρόσωπο, πελάτης, πωλητής ή πάροχος υπηρεσιών, εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα της CERELCO AGROTRADE, που σκοπεύει να αγοράσει, να πουλήσει, να παρέχει υπηρεσίες ή να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών.
 • Υπηρεσία: Υπηρεσίες εφοδιασμού και μεταφοράς γεωργικών προϊόντων.
 • Πωλητής(ές): Νομικό(ά) πρόσωπο(ά) εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE για την πώληση γεωργικών προϊόντων στον(υς) χρήστη(ες), κατόπιν αιτήματός τους.

 

Άδεια χρήσης των χρηστών της CERELCO AGROTRADE 

Με την επιφύλαξη της αποδοχής από τον χρήστη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, η CERELCO AGROTRADE προσφέρει στους χρήστες περιορισμένη, μη αποκλειστική, χωρίς υπό-άδεια, ανακλητή και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης για:

 • Εμπορική χρήση.
 • Πρόσβαση στην πλατφόρμα από τον προσωπικό τους υπολογιστή, για χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας.
 • πρόσβαση και χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, και συναφών πληροφοριών που μπορεί να διατίθενται μέσω των υπηρεσιών της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE.

Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στους παρόντες όρους διατηρούνται στην CERELCO AGROTRADE.

Όλα τα δικαιώματα στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE ανήκουν και παραμένουν στην ιδιοκτησία της ή σε όσους δίνει την άδεια της.

Οι χρήστες της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE δεν έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν ή να αναφέρονται στην εταιρική επωνυμία της, τους πάροχους της άδειας της, το λογότυπό της, τις ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, το εμπορικό σήμα ή άλλα διακριτικά στοιχεία της ιδιοκτησίας της.

Οι χρήστες της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE δεν έχουν την άδεια:

 • Να αφαιρέσουν οποιαδήποτε ένδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εμπορικών σημάτων ή άλλων ενδείξεων που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία οποιασδήποτε υπηρεσίας της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE.
 • Να χορηγούν άδεια, να αναπαράγουν, να μεταδίδουν, να τροποποιούν, να καταστρέφουν, να πωλούν, να διαβιβάζουν, να παρουσιάζουν ή να εκμεταλλεύονται δημοσίως τις υπηρεσίες της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE, εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται ρητά από την CERELCO AGROTRADE.
 • Να τροποποιούν την πλατφόρμα της CERELCO AGROTRADE, εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να δημιουργούν συνδέσμους ή να απομονώνουν οποιοδήποτε μέρος της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE.
 • Να δημιουργούν ή να κάνουν εκκίνηση προγραμμάτων για καταγραφή, εύρεση, συλλογή ή εξαγωγή δεδομένων από οποιοδήποτε τμήμα της πλατφόρμας της CERELCO AGROTRADE, ή να υπερφορτώνουν ή να παρεμποδίζουν τη χρήση ή/και της λειτουργία της.
 • Να επιχειρούν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην πλατφόρμα της CERELCO AGROTRADE ή να υπονομεύουν οποιαδήποτε πτυχή της πλατφόρμας ή των συστημάτων ή των δικτύων της.

 

Υποχρεώσεις των χρηστών της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE 

 • Οι χρήστης(ες) πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να είναι επιλέξιμοι ώστε να μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE.
 • Για να ανοίξουν λογαριασμό στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE, οι χρήστες πρέπει να εισάγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ορισμένα δεδομένα της εταιρίας, όπως όνομα εταιρίας, ΑΦΜ, διεύθυνση εταιρίας, επαγγελματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.
 • Κάθε χρήστης της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE επιτρέπεται να ανοίξει μόνο έναν λογαριασμό, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι το διαφορετικό.
 • Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια, και την πληρότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται. Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ψευδείς, ή ελλιπείς, η CERELCO AGROTRADE μπορεί να απενεργοποιήσει την πρόσβαση του χρήστη στην πλατφόρμα της.
 • Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες στο λογαριασμό τους και αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης τους.
 • Οι χρήστες οφείλουν να ειδοποιήσουν άμεσα την CERELCO AGROTRADE εάν αντιληφθούν μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού τους.
 • Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσω του λογαριασμού τους, όπως η ανάρτηση πληροφοριών σχετικά με το προϊόν ή/και την υπηρεσία, το κλικ για να αποδεχτούν τυχόν πρόσθετους όρους, η εγγραφή σε μια υπηρεσία ή η αγορά ενός προϊόντος, κ.λπ., θεωρούνται ως εξουσιοδοτημένες από τον χρήστη.

Κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο δίκτυο που παρέχεται από την πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τις παρούσες Προϋποθέσεις.

 

Λειτουργία της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE 

Η πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE επιτρέπει:

 • Τοποθέτηση πληροφοριών σχετικές με την πώληση ή/και την παροχή υπηρεσιών.
 • Υποβολή παραγγελιών για αγορά ή/και παροχή υπηρεσιών στους πωλητές ή/και στους πάροχους υπηρεσιών.
 • Διαμεσολάβηση της CERELCO AGROTRADE για οποιαδήποτε πληρωμή που θα γίνει από τον πελάτη προς τον πωλητή ή/και τον πάροχο υπηρεσιών, έναντι της καταβολής προμήθειας στην CERELCO AGROTRADE. Αυτή η προμήθεια πρέπει να καταβληθεί στην CERELCO AGROTRADE από τον πελάτη, τον πωλητή και τον πάροχο υπηρεσιών.
 • Μέσω της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE, οι πωλητές ή/και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να τοποθετήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πώληση γεωργικών προϊόντων ή/και την παροχή των υπηρεσιών τους, ή/και έκφραση της πρόθεσής τους να πωλήσουν αγροτικά προϊόντα ή/και να παρέχουν υπηρεσίες.
 • Μέσω της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν την πρόθεσή τους να αγοράσουν γεωργικά προϊόντα ή/και να ζητήσουν την παροχή υπηρεσιών σε παρόχους υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτήν. Για το σκοπό αυτό, οι πελάτες πρέπει να υποβάλουν στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως το προϊόν που προτίθενται να αγοράσουν, την τιμή, την τοποθεσία, την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης και/ή της παροχής υπηρεσιών.
 • Η πρόθεση των πωλητών και των παρόχων υπηρεσιών να πουλήσουν ή των πελατών να αγοράσουν γεωργικά προϊόντα ή/και την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να ισχύει για την περίοδο που αναφέρεται κατά την έναρξη της πρόθεσης πώλησης και αγοράς αντίστοιχα, ή μέχρι να πραγματοποιηθεί η πώληση ή/και η παροχή υπηρεσιών ή μέχρι οι πωλητές ή οι πάροχοι υπηρεσιών να ανακαλέσουν την πρόθεσή τους να πουλήσουν ή τους πελάτες να ανακαλέσουν την πρόθεσή τους να αγοράσουν.
 • Εάν ο πελάτης υποβάλει αίτημα για την αγορά αγροτικού προϊόντος, ο πωλητής πρέπει να επιβεβαιώσει, εντός 72 ωρών, την παραλαβή της παραγγελίας και να ενημερώσει τον πελάτη για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Εάν ο πελάτης υποβάλει αίτηση παροχής υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να επιβεβαιώσει, εντός 72 ωρών, την παροχή των υπηρεσιών και τον εκτιμώμενο χρόνο για την έναρξη παροχής των υπηρεσιών.
 • Μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης και του εκτιμώμενου χρόνου για την παράδοση του προϊόντος ή/και για την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών, ο πελάτης θα αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την παραγγελία ή/και τις υπηρεσίες υπό τους προτεινομένους όρους.
 • Ο πωλητής ή/και ο πάροχος των υπηρεσιών θα λάβουν την πληροφορία της αποδοχής της παραγγελίας του προϊόντος ή/και των υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται, για να ξεκινήσει η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

 Υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη δημοσίευση πληροφοριών προϊόντων ή/και υπηρεσιών

 • Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών προϊόντων / υπηρεσιών που παρέχονται.
 • Οι χρήστες πουλάνε νόμιμα γεωργικά προϊόντα ή/και παρέχουν νόμιμες υπηρεσίες.
 • Οι χρήστες συμφωνούν να μην υποβάλλουν περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, βίαιο, άσεμνο, παράνομο, προσβλητικό, που να κάνει διακρίσεις.

Η CERELCO AGROTRADE μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αφαιρέσει περιεχόμενο ή/και να τερματίσει την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες για την παροχή περιεχομένου που παραβιάζει τους συγκεκριμένους Όρους και τις συγκεκριμένες Προϋποθέσεις.

 

Υποχρεωτικές προϋποθέσεις για την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών

 • Οι πελάτες επιβεβαιώνουν την ευθύνη τους για την ανάγνωση και κατανόηση οποιωνδήποτε πληροφοριών που σχετίζονται με το προϊόν ή/και τις υπηρεσίες πριν τη πραγματοποίηση της αγοράς προϊόντων ή την ανάθεση παροχής υπηρεσιών.
 • Οι πωλητές και οι πάροχος(οι) υπηρεσιών επιβεβαιώνουν την ευθύνη τους να διαβάζουν και να κατανοούν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με το προϊόν ή/και τις υπηρεσίες που ζητούν οι πελάτες πριν την αποδοχή πώλησης των προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών.
 • Οι πελάτες, οι πωλητές και ο(οι) πάροχοι υπηρεσιών αναγνωρίζουν ότι κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας για ένα προϊόν ή/και την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, καθώς και κατά την αποδοχή παραγγελιών προϊόντων και/ή υπηρεσιών που ζητούνται από τους πελάτες, συνάπτουν νομικά δεσμευτική σύμβαση.

 

 Τιμολόγηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών 

Η τιμή για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που αγοράζει ο πελάτης μέσω της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE είναι η τιμή που καθορίζεται στην πλατφόρμα, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή που αναφέρεται από τον πωλητή ή/και τον πάροχο υπηρεσιών και τυχούσες άλλες χρεώσεις που ισχύουν για την αγορά και πώληση των προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών.

 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή στην CERELCO AGROTRADE ενός ποσού που οφείλεται για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας. Το ποσό αυτό προστίθεται στην τιμή που οφείλεται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που αγοράζονται.
 • Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή στην CERELCO AGROTRADE ενός ποσού που οφείλεται για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό που θα ληφθεί από την πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 

Μέθοδος πληρωμής 

 • Η τρέχουσα μέθοδος πληρωμής είναι μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
 • Ο πελάτης κάνει τη μεταφορά των χρημάτων από την τράπεζά ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του στην τράπεζα της CERELCO AGROTRADE.
 • Ο πελάτης παρέχει στην τράπεζά του τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • Λεπτομέρειες του παραλήπτη: CERELCO AGROTRADE, διεύθυνση, αριθμός επικοινωνίας.
  • Τραπεζικά στοιχεία του παραλήπτη: Αριθμός λογαριασμού CERELCO AGROTRADE και αριθμός υποκαταστήματος.
  • Τραπεζικά στοιχεία του πελάτη: όνομα, διεύθυνση και τραπεζικό αναγνωριστικό του ιδρύματος (routing number or SWIFT code).
  • Λόγος της μεταφοράς.
 • Όταν έχει γίνει μεταφορά των χρημάτων, ο πελάτης πρέπει να στείλει την απόδειξη της μεταφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@cerelco.com
 • Ο πωλητής, πρέπει να στείλει τα τραπεζικά του στοιχεία στην CERELCO AGROTRADE, μέσω επίσημου τραπεζικού εγγράφου ( λογότυπο της τράπεζας, υποκατάστημα, όνομα δικαιούχου, IBAN ή αριθμός λογαριασμού) ώστε η CERELCO AGROTRADE να μπορεί να υποβάλει την πληρωμή, μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
 • Σημαντικό να σημειωθεί ότι για τη διεκπεραίωση των περισσότερων τραπεζικών εμβασμάτων απαιτούνται έως και δύο εργάσιμες ημέρες.

 

Υποχρεώσεις των  χρηστών της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE 

 • Να μη συνάπτουν απευθείας συμβόλαια και να μην πραγματοποιούν οποιαδήποτε άμεση πληρωμή σε άλλους χρήστες της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE, με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφή μέσω αυτού του δικτύου, εκτός από την πλατφόρμας της CERELCO AGROTRADE.
 • Να μην δημιουργούν, αντιγράφουν, αναπαράγουν, τροποποιούν ή χρησιμοποιούν περιεχόμενο της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE.
 • Να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους προορίζονται, δηλαδή για παράνομους.
 • Να μην αποστέλλουν σε τρίτους, και να μην εμφανίζουν δημόσια, οποιοδήποτε αίτημα έχει γίνει στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE, χωρίς προηγούμενη και ρητή άδεια της CERELCO AGROTRADE.
 • Οι χρήστες παραχωρούν στην CERELCO AGROTRADE, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ελεύθερη και μόνιμη άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, διανομής, εκτέλεσης με οποιονδήποτε τρόπο, ή άλλης εκμετάλλευσης του περιεχομένου σε όλες τις μορφές και τα κανάλια διανομής, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε προηγούμενης ειδοποίησης, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη και χωρίς αποζημίωση για αυτή την παραχώρηση.
 • Οι δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και εκτελούνται με καλή πίστη.
 • Να συμμορφώνονται με τις συμφωνίες που συνάπτονται μέσω της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE.

Σε περίπτωση παράβασης ή ενδεχόμενης παραβίασης οποιουδήποτε από τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις, η CERELCO AGROTRADE διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να τερματίσει την πρόσβαση του χρήστη στην πλατφόρμα της CERELCO AGROTRADE.

 

Περιορισμός ευθύνης της CERELCO AGROTRADE 

 • Η CERELCO AGROTRADE διαβεβαιώνει ότι είναι νόμιμη και νόμιμα παρέχει την πλατφόρμας της.
 • Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η CERELCO AGROTRADE δεν αποτελεί μέρος της αμοιβαίας σχέσης που δημιουργηθεί μέσω της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ πελάτη, πωλητή ή/και του παρόχου υπηρεσιών, και ο κάθε χρήστης ενεργεί για δικό του λογαριασμό και με δική του ευθύνη.
 • Η CERELCO AGROTRADE εξακριβώνει εάν οι πωλητές ή/και οι πάροχοι υπηρεσιών συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας της CERELCO AGROTRADE και διασφαλίζει τη δέσμευση των πωλητών ή/και παρόχων υπηρεσιών, που είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο πλατφόρμας της CERELCO AGROTRADE, να προμηθεύουν τα προϊόντα και να εκτελούν τις υπηρεσίες με τη μέγιστη ακρίβεια, δικαιοσύνη και επιμέλεια.
 • Η CERELCO AGROTRADE δεν είναι υπεύθυνη ούτε εγγυάται την εκπλήρωση οποιασδήποτε απαίτησης ή/και προϋπόθεσης που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών από τον πάροχο.
 • Η CERELCO AGROTRADE δεν είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση και την ορθή εκπλήρωση της σύμβασης μεταξύ πελάτη, πωλητή ή/και πάροχο υπηρεσιών, για την εκπλήρωσή οποιουδήποτε όρου που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους, ή για την ποιότητα, καταλληλόλητα, ασφάλεια και ικανότητα του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας.
 • Η CERELCO AGROTRADE δεν είναι υπεύθυνη για την πληρωμή των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων από τον πελάτη(ες).
 • Η CERELCO AGROTRADE δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες, εγγυήσεις ή απώλειες κερδών που μπορεί να προκύψουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ πελάτη, πωλητή ή/και παρόχου υπηρεσιών. Οι πελάτες αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από οποιοδήποτε αγορά προϊόντος ή/και υπηρεσιών.
 • Οι χρήστες της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE έχουν μία λειτουργική και τεχνική σχέση με τη CERELCO AGROTRADE χωρίς υποχρεώσεις αποκλειστικότητας ή οικονομικής εξάρτησης, χωρίς σχέση υποταγής μεταξύ τους ή οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης, εταιρικής σχέσης, ένωσης, εμπιστοσύνης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σχέσης παρόμοιου χαρακτήρα.
 • Η CERELCO AGROTRADE δεν ευθύνεται για τυχούσες ζημίες, τραυματισμούς ή απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη που δημιουργείται στις υπηρεσίες που παρέχονται από την CERELCO AGROTRADE, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αποτυχίας ή αδυναμίας πρόσβασης, ή διακοπής στη λειτουργία της πλατφόρμας της CERELCO AGROTRADE.
 • Η CERELCO AGROTRADE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει από δυσλειτουργία της πλατφόρμας, από βλάβη υπολογιστή, από ιούς, ή από παρεμβολές στο σύστημα.
 • Η CERELCO AGROTRADE δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στην πλατφόρμα της. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τους πωλητές, τους παρόχους υπηρεσιών και τους πελάτες παρέχονται από τους ίδιους τους χρήστες.
 • Η πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE ενδέχεται να είναι διαθέσιμη ή/και προσβάσιμη σε τρίτους, στο πλαίσιο υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων εκτός του ελέγχου της CERELCO AGROTRADE. Η CERELCO AGROTRADE δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιες υπηρεσίες και περιεχόμενο τρίτων.

 

Χειρισμός παραπόνων 

Η πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE διαθέτει στους πελάτες υπηρεσία για την υποβολή παραπόνων σχετικά με τους πωλητές ή/και τους παρόχους υπηρεσιών ή τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται, ενεργώντας ως διαμεσολαβητής, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται για την καλύτερη λειτουργία της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE και για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ των χρηστών.

Όλα τα παράπονα πελατών θα πρέπει να αποστέλλονται στην CERELCO AGROTRADE, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cerelco.com και θα κοινοποιούνται στους πωλητές ή/και στους παρόχους υπηρεσιών εντός δύο ημερών. Οι πωλητές και/ή οι πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν να απαντήσουν εντός δύο ημερών στην CERELCO AGROTRADE σχετικά με τα παράπονα  που υποβλήθηκαν.

Η CERELCO AGROTRADE θα ενημερώνει τους πελάτες για την εξέλιξη της διαδικασίας επίλυσης των παραπόνων τους.

Ο κάθε πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να θεωρήσει τη CERELCO AGROTRADE υπεύθυνη για την απάντηση του πωλητή ή/και του παρόχου υπηρεσιών και έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστικού και εξωδικαστικού μηχανισμού.

 

Αναστολή και ακύρωση του Λογαριασμού 

Η CERELCO AGROTRADE διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή ακόμη και να ακυρώσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, τον λογαριασμό των χρηστών που παραβιάζουν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις τους βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και/ή του νόμου, σε σχέση με ψευδείς πληροφορίες που παρέχονται.

  

Τελικές επισημάνσεις 

 • Οι χρήστες δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της CERELCO AGROTRADE. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο, η διάταξή αυτή ή μέρος αυτής θα αντικατασταθεί από διάταγμα το σύνολο ή μέρος της οποίας είναι νόμιμη, έγκυρη και εκτελέσιμη.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις περιέχουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της CERELCO AGROTRADE και του χρήστη.

Η CERELCO AGROTRADE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Κάθε φορά που γίνονται αλλαγές, μια ειδοποίηση που ενημερώνει τους χρήστες για την αλλαγή αυτή και ένα αίτημα αποδοχής των νέων Όρων και Προϋποθέσεων θα παρουσιαστούν όταν συνδεθούν στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE, οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν, να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις τροποποίησης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα: www.cerelco.com.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και οποιεσδήποτε διαφορές που συνδέονται με τη CERELCO AGROTRADE, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια της Ελληνικής επικράτειας ορίζονται ως αρμόδια.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας

Ιστοσελίδα: www.cerelco.com

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cerelco.com

Τηλ.: 2310813365

FAST.SAFE.EASY

cerelco.com